REGULAMIN BONÓW EDUKACYJNYCH VETCO

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć jako:

a. Wydawca: VetCo – Veterinary Consulting & Control, Al. 3 Maja 7 lok.2, 00-401 Warszawa;

b. Partner: podmiot współpracujący z Wydawcą, wskazany na stronie: www.vetco.org jako Partner, którego Usługi lub Produkty można nabywać przy użyciu Bonów Edukacyjnych VetCo;

c. Konferencja: spotkanie weterynaryjne organizowane przez Wydawcę lub pakiet takich spotkań;

d. Usługi i Produkty: oznaczone usługi i produkty oferowane przez Partnerów, które można nabywać z wykorzystaniem Bonów Edukacyjnych VetCo, na warunkach ustalonych przez Partnerów;

e. Rejestracja: proces wpisywania danych do formularza rejestracyjnego w celu kupna udziału w Konferencji;

f. Bon Edukacyjny VetCo lub Bon: bon towarowy z określoną kwotą wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji u Partnera lub podczas Rejestracji u Wydawcy o wartości 100zł, 200zł i 300zł, z indywidualnym kodem znajdującym się pod zdrapką lub naklejką;

g. Pakiet Bonów: zbiór Bonów Edukacyjnych VetCo o sumarycznej wartości nie niższej niż 200zł, w dowolnej konfiguracji;

h. Nabywca: osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej Pakietowi Bonów, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Pakiet Bonów;

i. Użytkownik: posiadacz Bonu Edukacyjnego VetCo, przedstawiający go do realizacji u Partnera przy zakupywaniu Usług lub Produktów lub u Wydawcy podczas Rejestracji.

2. Bony Edukacyjne dostępne są w 3 (słownie: trzech) nominałach:

a. 100 (słownie: sto) złotyc;

b. 200 (słownie: dwieście) złotych;

c. 300 (słownie: trzysta) złotych.

3. Bon Edukacyjny VetCo ważny jest w roku kalendarzowym jego emisji, wskazanym na Bonie.

4. Okres ważności Bonu Edukacyjnego VetCo nie może zostać przedłużony.

5. Bon Edukcyjny VetCo może być użyty wyłącznie jeden raz. Ponowne użycie tego samego Bonu jest niedopuszczalne.

6. Bon nie stanowi środka płatniczego, nie może być z niego wydana reszta i nie podlega wymianie na pieniądze.

7. Użytkownik może wykorzystać pojedynczy Bon Edukacyjny VetCo jedynie jednorazowo w całości, do zakupu danej Konferencji albo poszczególnej Usługi albo Produktu Partnera. Nie ma możliwości dzielenia wartości Bonu na kilka transakcji.

8. Do zakupu jednej Konferencji, pojedynczej Usługi lub Produktu Partnera może być wykorzystane kilka Bonów Edukacyjnego VetCo. W takim przypadku wartość wykorzystanych Bonów sumuje się, a odpowiednie zastosowanie znajdują pkt. 14 i 15.

9. Bony Edukacyjne VetCo można łączyć z innymi bonami.

10. Bon Edukacyjny VetCo nie może zostać wykorzystany na inne usługi i materiały dostępne na stronie www.vetco.org, www.vetedu.com.pl lub Partnera, oprócz tych wskazanych wyraźnie jako Konferencje, Usługi lub Produkty podlegające opłacaniu przy pomocy Bonów Edukacyjnych VetCo.

11. Po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem w celu wykorzystania Bonu Edukacyjnego VetCo na Konferencję osoba będąca jego Użytkownikiem zobowiązana jest w trakcie Rejestracji wybrać odpowiednią kwotę, na którą opiewa przedmiotowy Bon oraz wpisać jego indywidualny numer (znajdujący się pod zdrapką lub naklejką) w polu formularza rejestracyjnego.

12. Po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem w celu wykorzystania Bonu Edukacyjnego VetCo na zakup Usługi lub Produkty Partnera osoba będąca jego Użytkownikiem, zobowiązana jest do zapoznania się również z zasadami realizacji Bonu Edukacyjnego VetCo u Partnera, podanymi na stronie internetowej Partnera i postępowania zgodnie z tymi zasadami. Wykaz Partnerów, wraz z adresami stron internetowych, na których znajdują się zasady realizacji u nich Bonów Edukacyjnych VetCo znajduje się na stronie www.vetco.org

13. Wartość nominalna Bonu pomniejsza kwotę należną do zapłaty za Konferencję, Usługę lub Produkt Partnera.

14. W wypadku gdy cena Konferencji, Usługi lub Produktu nabywanego przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Edukacyjnego VetCo będzie wyższa niż wartość Bonu Edukacyjnego VetCo, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić Wydawcy lub Partnerowi różnicę.

15. Jeżeli cena Konferencji, Usługi lub Produktu nabywanego przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Edukacyjnego VetCo będzie niższa niż kwota zawarta na Bonie Edukacyjnym VetCo, dalsze wykorzystanie środków zawartych na innym Bonie edukacyjnym VetCo jest niedopuszczalne, a różnica niewykorzystanej wartości przepada.

16. Realizacja Bonu Edukacyjnego VetCo przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik (jako osoba trzecia) wejdzie w posiadanie Bonu Edukacyjnego VetCo w sposób nieuprawniony.

17. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Edukacyjnego VetCo Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy lub Partnera.

18. Nabywca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że Bon Edukacyjny VetCo:

a. może być zrealizowany wyłącznie podczas Rejestracji na stronie www.vetco.org, www.vetedu.com.pl lub na stronie Partnera, na warunkach tam wskazanych;

b. nie stanowi środka płatniczego, nie może być z niego wydana reszta i nie podlega wymianie na pieniądze;

c. posiada termin ważności, po którego upływie nie może być zrealizowany.

19. Wydawca lub Partner ma prawo odmówić realizacji Bonu Edukacyjnego VetCo, w szczególności:

a. upływu terminu ważności Bonu Edukacyjnego VetCo;

b. braku technicznej możliwości realizacji Bonu Edukacyjnego VetCo, w szczególności w wypadku uszkodzenia lub problemów ze stroną internetową Wystawcy lub Partnera.

20. Wydawca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku możliwości realizacji Bonu Edukacyjnego VetCo wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, a w szczególności:

a. gdy zdrapka lub naklejka została zniszczona;

b. niemożności odczytania kodu spod zdrapki lub naklejki;

c. gdy kod spod zdrapki lub naklejki okazał się nieprawidłowy;

d. kod został już wykorzystany (dotyczy także wejścia w posiadanie kodu przez osobę trzecią do tego nieuprawnioną).

21. Jeżeli po upływie terminu ważności Bonu Edukacyjnego VetCo zawarte na nim środki pieniężne pozostaną niewykorzystane, Użytkownik, Nabywca ani osoba trzecia która nabyła bon w sposób uprawniony lub nieuprawniony nie mają prawa żądać od Wydawcy lub Partnera zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy. W przypadku niezrealizowania Bonu przez Użytkownika w okresie ważności bonu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w związku z czym jest on zwolniony od wydania Nabywcy nowego Bonu Edukacyjnego VetCo. Na pisemny wniosek Użytkownika, Wydawca może jednak, za niewykorzystany Bon Edukacyjnego VetCo, wydać nowy Bon z nowym, rocznym terminem ważności. Ostateczna decyzja w takim przypadku należy do Wydawcy.

22. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Edukacyjnym VetCo należy składać w formie pisemnej na adres siedziby VetCo. Rozpatrzenie ich przez Wydawcę nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23. Użytkownik może zrezygnować z Konferencji, Usługi lub Produktu zakupionego przy użyciu Bonu Edukacyjnego VetCo, na takich samych warunkach jakie obowiązują w przypadku normalnego zakupu danej Konferencji, Usługi lub Produktu. Procedura rezygnacji w przypadku Konferencji regulowana jest przez „Regulamin Korzystania z serwisu www.vetco.org oraz zakupu Konferencji VetCo” znajdujący się na stronie internetowej www.vetco.org. W przypadku Usług lub Produktów Partnera zastosowanie mają obowiązujące u Partnera, odpowiednie regulaminy zakupów.

24. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, Wydawca lub Partner dokona zwrotu kwoty wpłaconej na zakupioną Konferencję, Usługę lub Produkt Partnera, na rachunek bankowy z którego dokonano płatności. Użytkownik na wyraźną pisemną prośbę uprawniony jest do otrzymania od Wydawcy nowego Bonu Edukacyjnego VetCo o takiej samej wartości nominalnej. Bon Edukacyjny VetCo, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miał okres ważności taki jak poprzednio wykorzystany Bon.

25. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Edukacyjne VetCo, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

27. Wydanie Bonu Edukacyjnego Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

28. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonów, a następnie do przyjmowania Bonów Edukacyjnych VetCo do realizacji podczas Rejestracji Użytkownika.

29. Za przekazane Bony Nabywca dokona zapłaty na podstawie noty księgowej.

Warszawa, 1.12.2015 r.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet