REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VETCO.ORG

ORAZ ZAKUPU KONFERENCJI VETCO
 

Postanowienia ogólne


1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z portalu www.vetco.org oraz dokonywania w nim zakupów.

2.Definicje:

  • Użytkownikpełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji lub odwiedza Stronę;
  • Stronastrona internetowa zamieszczona pod adresem www.vetco.org;
  • Operator portalu VetCo;
  • VetCo – Veterinary Consulting & Control Agnieszka Suszyńska, Al. 3 Maja 7 lok.2, 00-401 Warszawa, NIP: 951-193-79-36;


3.Właścicielem i operatorem portalu edukacyjnego VetCo.org oraz Administratorem Danych Osobowych udostępnianych w procesie rejestracji jest firma VetCo, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.


4.Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik oświadcza, że: podane w nim dane kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


5.Rejestracja użytkownika umożliwia mu dostęp do funkcjonalności strony, dostępnych wyłącznie po zalogowaniu, w tym do edukacyjnych materiałów konferencyjnych.


6.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu VetCo.org zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.


7.Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła. W razie podejrzenia, że login lub hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora portalu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła osobom nieuprawnionym.


8.Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronie należą do firmy VetCo i podlegają ochronie prawnej.


9.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie jest dopuszczalne tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na Stronie jest zabronione.


10.VetCo nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z portalu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,


- utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od operatora portalu,


- szkody będące efektem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji umowy sprzedaży.


Postanowienia dotyczące sprzedaży

11.Warunkiem dokonania zakupu jest zalogowanie się po uprzedniej rejestracji użytkownika na stronie VetCo.org.


12.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia/realizacji zamówienia należy skontaktować się z Portalem przy pomocy formularza kontaktowego lub telefonicznie.


13.Wypełniając formularz rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami na Portalu.


14.Ceny produktów podane na stronie internetowej Portalu internetowego cenami brutto (z VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny wiążące w chwili składania zamówienia.


15.Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dostępnych w Portalu internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.


16.Zamówienie złożone przez Użytkownika stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Operatora portalu do Użytkownika wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Prezentacja produktów na Stronie internetowej nie jest jednoznaczna z ich dostępnością i możliwością realizacji zamówienia.


17.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes VetCo.org.


18.Zabroniona jest działalność polegająca na dalszej odsprzedaży zakupionych w Portalu internetowym produktów.


19.Aby złożyć zamówienie Użytkownik wybiera produkty prezentowane na Portalu. Po dokonaniu wyboru produktów dostępnych na Portalu, Użytkownik umieszcza je w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o zakupie, Użytkownik zostaje przekierowany do systemu przelewy24.pl, gdzie dokonuje zapłaty za wybrane produkty.


20.Dopuszczalnymi formami płatności za zakupy dokonane na Portalu :


      a.płatność on-line za pomocą usługi przelewy24.pl


      b.przelew bankowy.

21.Warunkiem skorzystania z ceny promocyjnej za szkolenie jest zapisanie się oraz uiszczenie opłaty w okresie trwania promocji. 


22.Dokumentem potwierdzającym nabycie produktu jest przesłane na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy, potwierdzenie realizacji zamówienia.


23.Wraz z potwierdzeniem, na życzenie Użytkownika, Operator portalu przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy fakturę.


24.Reklamacje należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pisemnie listem poleconym na adres: Warszawa 00-188, ul. Dubois 8/61 lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie VetCo.org.


25.Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Operatorowi portalu, w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.


26.W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu.


27.Użytkownik który wykupił uczestnictwo w szkoleniu lub konferencji może zrezygnować z udziału w nim. Użytkownik rezygnujący z uczestnictwa składa odpowiednie oświadczenie na piśmie Operatorowi. W wypadku rezygnacji, przewidziany jest częściowy zwrot wniesionej opłaty:


I. w przypadku złożenia rezygnacji wcześniej niż 60 dni przed terminem konferencji lub szkolenia przez Użytkownika, zwrot stanowi równowartość 75 % wniesionej opłaty,  


II. w przypadku złożenia rezygnacji w terminie pomiędzy 60, a 31 dniem przed terminem konferencji lub szkolenia, zwrot stanowi równowartość 50 % wniesionej opłaty,


III. w przypadku złożenia rezygnacji w terminie 30 dni przed terminem konferencji lub szkolenia zwrot nie przysługuje.  


27.Operator portalu dokonuje zwrotu na konto wskazane przez Użytkownika. Punkt ten nie narusza uprawnień z pkt. 22.


28.Odpowiedzialność Operatora portalu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.


29.VetCo zastrzega sobie prawo do zmiany tematów konerencji lub szkolenia, lub modyfikacji programu konferencji lub szkolenia lub zmiany wykładowcyprzyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty

 

30.VetCo zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć wykładowcy, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej, itp.). W takim przypadku Użytkownikowi zwracana jest wniesiona przez niego opłata, po potrąceniu kosztów operacyjnych które wynoszą 50 .


Postanowienia końcowe


31.Dokonując rejestracji na Stronie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez VetCo jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Użytkownikiem.


32.VetCo jest Administratorem Danych Osobowych Klienta i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich. VetCo zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi umowami sprzedaży.


33.Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także prawo domagania się usunięcia danych z systemu Portalu internetowego.


34.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


35.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez operatora portalu z Użytkownikami Umów sprzedaży.

Share

Sprawdź nasz
kanał na Youtube

vetcoFilmy

 

 

 

 

megavet

 

 

Tellvet

VetEdu

csava.jpg