REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VETCO.ORG ORAZ ZAKUPU KONFERENCJI VETCO LLC

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z portalu www.vetco.org, dokonywania w nim zakupów oraz przetwarzania danych osobowych jego użytkowników.
 1. Definicje:
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji, odwiedza Stronę lub dokonała zakupu produktów na niej dostępnych;
 • Strona – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.vetco.org;
 • Operator portalu – VetCo LLC - 810 Pony Express Rd Cheyenne, WY 82009
 1. Strona VetCo jest przeznaczona do zakupywania materiałów szkoleniowych oraz udziałów w różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjnych dla osób spoza Polski.
 2. Właścicielem i operatorem portalu edukacyjnego VetCo.org oraz Administratorem Danych osobowych udostępnianych w procesie rejestracji jest firma VetCo LLC, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 3. Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Sprzedaż szkoleń oraz materiałów dodatkowych realizowana jest w drodze komunikacji e-mailowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu VetCo.org zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła. W razie podejrzenia, że login lub hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora portalu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła osobom nieuprawnionym.
 7. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronie należą do firmy VetCo LLC i podlegają ochronie prawnej.
 8.  Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie jest dopuszczalne tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na Stronie jest zabronione.
 9. VetCo LLC nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z portalu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od operatora portalu,
 • szkody będące efektem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji umowy sprzedaży.

Postanowienia dotyczące sprzedaży

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest zalogowanie się po uprzedniej rejestracji użytkownika na stronie VetCo.org. Użytkownik, żeby zakupić szkolenie czy też materiały konferencyjne musi przesłać odpowiednie zamówienie drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia/realizacji zamówienia należy skontaktować się z Portalem przy pomocy formularza kontaktowego, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 3. Wypełniając formularz rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami na Portalu.
 4. Ceny produktów podane na stronie internetowej Portalu internetowego są cenami brutto, wyrażonymi w dolarach amerykańskich. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.
 5. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dostępnych w Portalu internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 6. Zamówienie złożone przez Użytkownika stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Operatora portalu do Użytkownika wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Prezentacja produktów na Stronie internetowej nie jest jednoznaczna z ich dostępnością i możliwością realizacji zamówienia.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes VetCo.org.
 8. Zabroniona jest działalność polegająca na dalszej odsprzedaży zakupionych w Portalu internetowym produktów.
 9. Aby złożyć zamówienie Użytkownik kieruje na adres e-maila z zamówieniem, w którym wskazuje wybrane produkty, prezentowane na Portalu. Po przesłaniu e-maila z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzenie zamówienia, w którym wskazane są szczegóły dotyczące sposobu realizacji płatności za wybrane produkty.
 10. Dopuszczalną formą płatności za zakupy dokonane na Portalu jest przelew bankowy.
 11. Dokumentem potwierdzającym nabycie produktu jest przesłane na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy, potwierdzenie realizacji zamówienia.
 12. Wraz z potwierdzeniem, na życzenie Użytkownika, Operator portalu przesyła na wskazany adres mailowy fakturę.
 13. Reklamacje należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie listem poleconym na adres: VetCo LLC , 810 Pony Express Rd Cheyenne, WY 82009 USA lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie VetCo.org.
 14. Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Operatorowi portalu, w terminie czternastu dni od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
 15. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu.
 16. Użytkownik, który wykupił uczestnictwo w szkoleniu lub konferencji może zrezygnować z udziału w nim. Użytkownik rezygnujący z uczestnictwa składa odpowiednie oświadczenie na piśmie Operatorowi. W wypadku rezygnacji, przewidziany jest częściowy zwrot wniesionej opłaty:

I. w przypadku złożenia rezygnacji wcześniej niż 60 dni przed terminem konferencji lub szkolenia przez Użytkownika, zwrot stanowi równowartość 75 % wniesionej opłaty,

II. w przypadku złożenia rezygnacji w terminie pomiędzy 60, a 31 dniem przed terminem konferencji lub szkolenia, zwrot stanowi równowartość 50 % wniesionej opłaty,

       III. w przypadku złożenia rezygnacji w terminie 30 dni przed terminem konferencji lub szkolenia zwrot nie przysługuje.

 1. Operator portalu dokonuje zwrotu na konto wskazane przez Użytkownika. Punkt ten nie narusza uprawnień z pkt. 22.
 2. Odpowiedzialność Operatora portalu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.
 3. VetCo LLC zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć wykładowcy, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej, itp.). W takim przypadku Użytkownikowi zwracana jest wniesiona przez niego opłata, po potrąceniu kosztów operacyjnych które wynoszą 50 zł.

VetCo LLC zastrzega sobie także prawo do zmiany/modyfikacji tematów, zmiany wykładowców, miejsca, godzin rozpoczęcia i zakończenia wykładów, do przesunięć godzinowych/opóźnień w wykładach. W tym przypadku użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 1. Użytkownik zapisując się na szkolenia VetCo LLC jednocześnie wyraża zgodę VetCo LCC na publikowanie jego wizerunku w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo cofnięcia takiej zgody poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda na publikowanie wizerunku uczestnika szkoleń obejmuje publikacje zdjęć ze szkoleń oraz krótkie filmy na stronię VetCo oraz na profilu VetCo i VetEdu w serwisie facebook.com. Niektóre zdjęcia ze szkoleń mogą być tez udostępnione na stronie SpecVet.pl i fanpagu SpecVet w serwisie facebook.com, czy też przeznaczone do publikacji w czasopismach weterynaryjnych).

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji na Stronie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez VetCo LLC jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Użytkownikiem.
 2. VetCo LLC jest Administratorem Danych Osobowych Klienta i związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 3. VetCo LLC przetwarza dane osób, które korzystały z jego usług, np. dokonały zakupów materiałów szkoleniowych, wykupiły lub wzięły udział w organizowanych przez VetCo konferencjach czy szkoleniach.
 4. VetCo LLC pozyskuje tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane przez Użytkowników w drodze dobrowolnej zgody. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat wykonywanego zawodu oraz historii współpracy.
 5. VetCo przede wszystkim przetwarza danych osobowe, aby w sposób prawidłowy zrealizować zamówienia Użytkowników oraz wykonać umowę, którą zawarliśmy. Są one niezbędne do wysłania zamówionych materiałów czy zagwarantowania uczestnictwa w organizowanych szkoleniach.
 6. Oprócz tego VetCo LLC wykorzystuje dane Użytkowników do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o specjalnych ofertach, promocjach czy nowych usługach lub towarach, które Państwu oferujemy a także wyświetlaniu zindywidualizowanych reklam na stronach internetowych lub kontakt bezpośredni. Możemy również wykorzystać Państwa dane do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji, realizacji kampanii marketingowych na zlecenie naszych Partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy.
 7. Dane Użytkowników mogą być powierzone firmom, z którymi VetCo LLC współpracuje w celu realizacji zamówień – np. z operatorem pocztowym, firmą kurierską, firmą transportową. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.
 8. Użytkownicy posiadają prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
 • żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez siebie odbiorców
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących Użytkownikom praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. VetCo LLC nie powołało inspektora ochrony danych osobowych
 2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usług administratora danych.
 3. VetCo LLC nie stosuje zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmuje żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.
 4. VetCo LLC nie przetwarza informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez operatora portalu z Użytkownikami Umów sprzedaży.
Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet